Showing the single result

REXL Pod

RELX Pod

125,000

Sản phẩm này chỉ giành cho người trên 21 tuổi / This product is only for people over 21 years old

XÁC NHẬN TUỔI
AGE CONFIRMATION

Các sản phẩm của RELX có chứa nicotine và không thích hợp cho trẻ vị thành niên. Vui lòng xác nhận tuổi của bạn để tiếp tục. RELX products contain nicotine and are not suitable for minors. Please confirm your age to continue.

Hoặc / Or

Sản phẩm này chỉ giành cho người trên 21 tuổi / This product is only for people over 21 years old